Vedtægter pr. 1/06-2004:

§1. Foreningens navn og hjemsted.

§2. Foreningens formål.

§3. Medlemskab af organisationer.

§4. Optagelse af medlemmer.

§5. Kontingent.

§6. Udmeldelse - Eksklusion.

§7. Ordinær generalforsamling.

§8. Dagsorden.

§9. Generalforsamlingens ledelse m.v.

§10. Ekstraordinær generalforsamling.

§11. Valg af bestyrelse.

§12. Bestyrelsens konstituering.

§13. Regnskab.

§14. Revision.

§15. Vedtægtsændringer.

§16. Foreningens opløsning.

 

§1. Foreningens navn og hjemsted.
a. Foreningens navn er Zanshin. Dens hjemsted er Københavns Kommune.

§2. Foreningens formål.
a. Klubbens formål er at tilbyde karate træning i såvel traditionel som sportslig forstand, og at opretholde en acceptabel standard (kvalitet). Ligeledes tilstræbes det at give medlemmerne indsigt i andre kampformer, og i det hele taget orientalsk skik og tankegang.

Udover det sportslige vægtes det sociale aspekt højt. Alle skal have mulighed for at udvikle deres sociale forståelse uanset alder, køn, ”oprindelse” og evner til at begå sig sportsligt. Gensidig respekt er nøgleordet for samvær i foreningen.

§3. Medlemskab af organisationer.
a. Zanshin er medlem af Dansk Karate Forbund som er underlagt Danmarks Idrætsforbund, Shotokan Karate-do International-Federation og Shotokan Karate-do International-Federation  - Danmark, Danske Gymnastik og Idrætsforeninger.

§4. Optagelse af medlemmer.
a. Som aktivt eller passivt medlem i seniorafdelingen kan optages enhver der er fyldt 15 år.

b. Som aktivt medlem i ungdomsafdelingen kan optages enhver, som ikke er fyldt 15 år. Optagelse af umyndige som medlemmer af foreningen kræver samtykke fra forældre/værge. Indmeldelse skal ske med mindst en underskrift fra forældre/værge.

c. Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges af generalforsamlingen, hvis beslutning herom kræver samme majoritet, som forskrevet til ændring af foreningens vedtægter, jfr. §15.

d. Spørgsmål om valg af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion på generalforsamlingen.

e. Æresmedlemmer er kontingentfri og har samme rettigheder som ordinære aktive medlemmer.

§5. Kontingent.
a. Foreningens kontingent fastsættes et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

b. Kontingentet opkræves kvartalvis forud for aktive medlemmer. For passive medlemmer opkræves kontingentet helårsvis forud. 

c. Indmeldelsesgebyr opkræves sammen med første kontingentindbetaling.

§6. Udmeldelse - Eksklusion.
a. Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til foreningen med mindst 14 dages varsel, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til foreningen frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning. Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse. 

b. Når et medlem er i restance i over 2 måneder, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftlig varsel ekskludere vedkommende.

c. Ingen, der er udelukket på grund af kontingent restance, kan optages på ny som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.

d. Ethvert medlem som bliver dømt for vold, vil med øjeblikkelig virkning blive ekskluderet. Medlemmet kan først optages som medlem af foreningen efter mindst 2 års eksklusion. Optagelsen skal ske på den første ordinære generalforsamling, og kræver samme majoritet, som ved ændring af foreningens vedtægter, jf. §15.

e. I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusion. 

f. Medlemmet skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og han/hun kan kræve at spørgsmålet om eksklusion afgøres på den førstkommende ordinære generalforsamling. I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn før generalforsamlingen afholdes, ligesom han/hun har adgang til denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som særskilt punkt på dagsordenen.

g. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet, som ved ændring af foreningens vedtægter, jf. §15.

h. Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamling, kan kun optages som medlem, ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Her kræves samme majoritet som ved beslutning om eksklusion.

§7. Ordinær generalforsamling.

a. Generalforsamlingen er med de indskrænkninger som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

b. Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i første halvår, indkaldes med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

c. Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes ved opslag i klubben. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, samt kandidater til diverse bestyrelsesposter, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene skal optages i dagsordenen.

d. Stemmeret har alle medlemmer der har været i foreningen i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingent restance.

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

e. I sager af økonomisk karakter (kontingent fastsættelse, m.v.), skal medlemmer under 15 år dog være i følgeskab med en voksen for at kunne bruge sin stemme.

f. Æresmedlemmer kan uden stemmeret overvære generalforsamlingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§8. Dagsorden.

 

a. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

 

1. Valg af dirigent og referent.

2. Formand og træner beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år.

4. Fastsættelse af kontingent og gebyr.

5. Behandling af eventuelt indkomne forslag.

6. Valg af formand.

7. Valg af kasserer.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

9. Valg af mindst én suppleant til bestyrelsen.

10. Valg af 1 revisor.

11. Valg af udvalg.

12. Eventuelt.

 

§9. Generalforsamlingens ledelse m.v.

 

a. Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.

 

b. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal, jf. dog §6 stk. d, g og h, §15 og §16, stk. a. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal på begæring fra ét stemmeberettiget medlem, afstemning og valg foregå skriftligt, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.

 

c. Generalforsamlingens beslutninger indføres i protokol, hvori referat af forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer.

 

§10. Ekstraordinær generalforsamling.

 

a. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidst nævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysninger om det emne, der ønskes behandlet.

 

b. Om indkaldelsesmåde og offentliggørelse af dagsorden gælder bestemmelserne i §7, stk. b og c.

 

§11. Valg af bestyrelse.

 

a. Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne.

 

b. Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og menige bestyrelsesmedlemmer. De menige bestyrelsesmedlemmer vælges for ét år af gangen på den ordinære generalforsamling.

 

c. Formand og kasserer vælges ved særlig afstemning for to år af gangen på den ordinære generalforsamling. Formanden vælges på ulige år og kassereren vælges på lige år.

 

d. Genvalg kan finde sted.

 

e. Alle foreningens medlemmer, der er fyldt 18 år, er valgbare til bestyrelsen.

 

f. Chefinstruktøren i klubben kan ikke vælges til formand. Dog er chefinstruktøren selvskrevet menigt medlem af bestyrelsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§12. Bestyrelsens konstituering.

 

a. Bestyrelsen konstituerer sig selv snarest - dog senest 14 dage efter den ordinære generalforsamling på et bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen kan til enhver tid supplere sig selv. Dog skal dette stadfæstes på førstkommende generalforsamling.

 

b. Bestyrelsen fastsætter selv sin dags- og forretningsorden.

 

c. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når flertallet af dens medlemmer er tilstede. Ved økonomiske dispositioner, som ikke er underlagt §12, pkt. e, skal formand eller kasserer være tilstede.

 

d. Der føres beslutningsprotokol af bestyrelsesmøderne.

 

e. Foreningen tegnes af bestyrelsen. Ved økonomiske dispositioner kræves enighed eller flertal i bestyrelsen og underskrift fra såvel formanden som kassereren. I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes foreningen ligeledes af formanden og kassereren i forening.

 

§13. Regnskab.

 

a. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

 

b. Bestyrelsen skal inden d. 1 februar afgive driftsregnskabet for det foregående år, og status pr. 31. december til revisoren.

 

c. Driftsregnskab og status bekendtgøres for foreningens medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

§14. Revision.

 

a. På den ordinære generalforsamling vælges for ét år ad gangen 1 kritisk revisor.

 

b. Revisoren skal hvert år i februar gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er tilstede. Driftsregnskabet og status forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdningerne.

 

§15. Vedtægtsændringer.

 

a. Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver ordinær generalforsamling når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

§16. Foreningens opløsning.

 

a. Bestemmelser om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af forenings stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvor mange stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

 

b. På generalforsamlingen skal samtidigt træffes bestemmelse om, hvorledes der skal for holdes med foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog at simpelt stemmeflertal her er tilstrækkeligt.

 

c. I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der evt. er i behold, efter salg af foreningens værdier blandt medlemmerne, tilfalde Red Barnet.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------